โฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล สถานที่พักผ่อน ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่

โฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 กิจกรรมการท่องเที่ยวของโฮมสเตย์ที่น่าสนใจคือ การบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือนทำบุญตักบาตรยามเช้าริมฝั่งโขง ริ้มรสอาหารจากปลาพื้นบ้าน จากปลาแม่น้ำโขง

โฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล พักผ่อนร่างกายแบบเรียบง่าย !!!


การสาธิตผลิตภัณฑ์กระถางด้วยซีเมนต์ การผลิตข้าวกล้อง การฟ้อนรำของกลุ่มสตรีสัมผัสธรรมชาติริมฝั่งโขง ศึกษาวิถีชีวิตชาวประชมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำโขง วัดทุ่งเว้า วัดที่มีความสำคัญและมีความเป็นมายาวนานล่องเรือชมทัศนียภาพลำน้ำโขงเรียนรู้การปลูกถั่วลิสง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางได้อย่างสะดวก ได้แก่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ วัดภูมโนรมย์ และหอแก้วมุกดาหารบ้านท่าไค้นาแล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลนาสีนวน ริมฝั่งโขง มุกดาหาร เดิมมีชื่อว่า บ้านทุ่งเว้า

ก่อตั้งมาตั้งแต่  ปี 2432 ในสมัยโบราณที่มักมีโรคระบาด เช่นเดียวกับบ้านท่าไค้-นาแล ซึ่งตั้งชื่อตามพืชชนิดหนึ่งเรือว่าต้นไค้ วิถีชีวิตของประชาชนมีอาชีพที่สำคัญคือ การเกษตร การทำนา และประมงในลำน้ำโขงด้วยวิถีชีวติลที่ผูกพันกับสายน้ำ บนรากฐานของวัฒนธรรมชาวอิสานจึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง ภายใต้กิจกรรม

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนการดูแลผู้สูงอายุ การสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า จนเกิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในลักษณะ เลขที่ 39 ถนนทางหลวงสายระยอง 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยู่ภายใต้การดูแลของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดสร้างและน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา สวนสมุนไพรแห่งนี้แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และ สวนสมุนไพร ซึ่ง ถือเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด

จัดกลุ่มและจำแนกตามสรรพคุณในการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการซึ่งมีรถรางบริการนำชมบรรยากาศโดยรอบสวน พร้อมกับวิทยากรที่จะคอยอธิบายถึงส่วนต่างๆ
ภายในสวน ซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้อย่างน่าสนใจ ด้วยการจำแนกคุณลักษณะและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร ที่ใช้ในการรักษา เป็นต้นว่า พืชสมุนไพรแก้โรคผิวหนัง กลุ่มยาบำรุงหัวใจ
กลุ่มยาบำรุงเลือด กลุ่มยาแก้ไข้ กลุ่มยาถอนพิษ กลุ่มยาบำรุงกำลัง และอื่นๆ เราจึงได้เห็นหน้าตาของพืชสมุนไพร แต่ละชนิดอย่างชัดเจน

โฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล

ลักษณะเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว

  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
  • เป็นแหล่งศึกษาพืชสมุนไพรใกล้ตัว และพันธุ์ไม้หายาก
  • ห้องนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย 
  • พื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
  • สนามกีฬา PTT Stadium

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสืบสานวิทยาการด้านสมุนไพร บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) สร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย ในบริเวณบ้านพักพนักงาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อปี 2527 บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2528 โดยในวโรกาสนี้พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้ ณ สวนสมุนไพรแห่งนี้

เพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์และเนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ปตท.ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวระยองและประชาชนทั่วไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://khobtadum.com/ ขอบตาดำ

fackbook : ขอบตาดำ