เทคโนโลยี

เทคโนโลยี (Technology) 

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์ และ วิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง และ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ มนุษย์ยุคใหม่ได้ ทำให้การทำงานของคนเราง่ายขึ้นด้วย