บ้านท่าไค้-นาแล

รายละเอียดบ้านท่าไค้ – นาแล

บ้านท่าไค้-นาแล โฮมสเตย์บ้านท่าไค้ – นาแลต นาสีนวนอ เมืองมุกดาหารจ มุกดาหาร 49000

กิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวบ้านบ้านท่าไค้-นาแลที่น่าสนใจคือการได้รับการต้อนรับผู้มาเยือน
ทำบุญตักบาตรยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำโขงการปรุงอาหาร
ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สูง แม่น้ำโขงลุ่ม
ลักษณะเด่น
วัดทุ่งเว้าวัดที่มีความสามารถด้านสำคัญและมีความสามารถด้านเป็นล่องยาวนานาเรือชมทัศนียภาพลำน้ำโขง
เรียนรู้คุณหัวเรื อง: ปลูกถั่วหัวเรื่อง: การลิสงนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางได้อย่างสะดวก ได้แก่
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบวัดที่คุณคุณคุณภูมโนรมย์และหอที่คุณคุณคุณแก้วมุกดาหาร

ประวัติบ้านท่าไค้นาแล

บ้านท่าไค้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีผู้โชคร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทยใน
ปี 2432 ในยุคโบราณที่มักจะมีโรคระบาดเช่นเดียวกับบ้านท่าไค้ – นาแลคตั้งชื่อตามชนิดของพืชที่
คุณได้รับไคโร วิถีชีวิตของประชาชนมีอาชีพที่สำคัญ คือการเกษตรหัวเรื่อง : ทำนาหัวเรื่อง: การประมงและในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดลำน้ำโขง
ด้วยวิถีชีวติลที่ผูกพันกับที่คุณคุณคุณสายน้ำบนรากฐานของวัฒนธรรมชาวค ุ ณอิ่นหนังสือ
ก่อให้เกิดหัวเรื่อง: การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างหนักภายใต้กิจกรรมหัวเรื่อง: การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หัวเรื่อง: การดูแลคุณผู้สูงอายุหัวเรื่อง: การจัดการวัฒนธรรมชนเผ่าจนเกิดหัวเรื่อง: การจัดการ ท่องเที่ยวชุมชนในห้างหุ้นส่วนจำกัดลักษณะ
เลขที่ 39 ถนนทางหลวงสายระยอง 3191 ต. มาบข่าอ. นิคมพัฒนาจ ระยอง 21180

รายละเอียดสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีอยู่ภายใต้การดูแลของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่ได้จัดสร้างและน้อมเกล้าฯถวายในห้างหุ้นส่วนจำกัดวโรกาสที่สมเด็จที่คุณพระเทพคุณรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณทรงเจริญที่คุณพระชนมายุครบ 50 พรรษาสวนสมุนไพรแห่งนี้แบ่งส่วนจัด แสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
นิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สวนสมุนไพรและซึ่ง
ถือเป็นทางคดีแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด
จัดกลุ่มและจำแนกตามสรรพคุณในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การรักษาตามคัมภีร์ยาไทย English โบรา 20 กลุ่มอาการ
ซึ่งมีรถรางบริการนำชมบรรยากาศโดยรอบสวนพร้อมกับวิทยากรที่จะคอยอธิบายถึงส่วนต่างๆ
ภายในสวนซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้อย่างน่าสนใจด้วยหัวเรื่อง: การจำแนกคุณลักษณะและสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพรที่ใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การรักษาเป็นต้น ว่าพืชสมุนไพรแก้โรคผิวหนังกลุ่มยาบำรุงหัวใจ
ยาแก้ไข้กลุ่มยารักษาโรคกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและยาอื่น ๆ อีกมากมายเราได้เห็นหน้าตาของ
พืชสมุนไพรอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่น
– เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ
– เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรใกล้ตัวและพันธุ์ไม้หายาก
– ห้องนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย
– ลาน
กีฬาปตท

ประวัติการสร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสืบสานวิทยาการด้านสมุนไพร บริษัท ปตท. ผู้
ก่อตั้ง บริษัท ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้บริการ
ใน
ปีพ. ศ. 2527 บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและแด่
สมเด็จที่คุณพระเทพคุณรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อการธนาคารวันที่ 18 เมษายน 2528 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดวโรกาสโดยนี้
ที่คุณพระบามสมเด็จที่คุณพระคุณปรมิหนังสือนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้แต่ง: สม ด็จพระนางเจ้าผู้บาดเจ็บสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จที่คุณพระเทพที่คุณพระคุณรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร ณ วลัยลักษณ์คุณอัครราชกุมารีได้คุณทรงปลูกคุณต้นจันทน์เทศไว้ ณ สวนสมุนไพรแห่งนี้
เพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์
และเนื่อง ในวโรกาสมหาเศรษฐีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษาปตท. ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
และอาคารนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวระยองและประชาชนทั่วไป

เครดิต: http://khobtadum.com/